asd

Vyhledávání

Úvodní strana > Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení
Provozovatelem internetového obchodu shop.cesky-raj.info je Sdružení Český ráj, z.s., Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov. Práva a povinnosti provozovatele a uživatelů při používání těchto stránek se řídí následujícími podmínkami, které se vztahují na všechny osoby, jež užívají tyto stránky (dále jen 'Uživatelé').

2. Zpracování osobních údajů a jejich využití
Při uchovávání a zpracování osobních údajů postupujeme v souladu s platnými českými právními předpisy, zejména se zákonem č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a změně některých zákonů a dále dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku, jakož i příslušných norem Evropské unie.
Zadáním osobních údajů při registraci uživatele na serveru shop.cesky-raj.info dává uživatel souhlas se zpracováním těchto údajů v míře nezbytné pro fungování internetového obchodu. Tato data využíváme k zajištění logistiky objednaného zboží, ke komunikaci přímo s uživatelem a případně k zasílání nových informací z naší nabídky. Sdružení Český ráj neposkytuje osobní údaje uživatele třetím osobám vyjma uživatelem zvolené spediční společnosti, která mu bude objednané zboží dodávat.
Rozhodne-li se uživatel zpracování a uložení osobních údajů odmítnout, má možnost realizovat objednávku prostřednictvím telefonu 481 540 253, jeho údaje budou použity jednorázově jen pro uspokojení konkrétní objednávky a nebudou archivovány.

3. Uživatelský účet
Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti vyplývající z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

4. Objednání zboží a uzavření smlouvy
Zboží si může kupující vybrat buď prohlížením katalogu (v menu vybere kategorii), nebo hledáním. Fulltextové hledání je výhodné použít, zná-li například název zboží nebo jeho část. Elektronickou objednávku lze dokončit vyplněním údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři a potvrzením objednávky. Takovéto potvrzení je závazné. Na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce bude zaslán e-mail s potvrzením objednávky. Objednávka je zároveň návrhem smlouvy, která je uzavřena doručením potvrzujícího emailu s údaji o obchodní firmě prodávajícího.

5. Cena a platba
Ceny uvedené v elektronickém obchodě shop.cesky-raj.info jsou platné k okamžiku objednání. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu nebo přiloží v papírové podobě k expedovanému zboží kupujícímu.
Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
•  v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Markova 311, 511 01 Turnov po předchozí dohodě
•  v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
•  bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 126255017/0300, vedený u ČSOB v Turnově
•  při platbě předem je nutno vyčkat na zaslání naší elektronické faktury se všemi platebními náležitostmi

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Prodávající při sdružování různého zboží do balíku je veden snahou minimalizovat náklady na přepravné nebo poštovné.
V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření smlouvy.
V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávající.

6. Přeprava a dodání zboží
Dodací lhůta začíná u zboží, které bude kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku, běžet pracovním dnem platného uzavření kupní smlouvy dle článku 4. těchto Obchodních podmínek, tj. po odeslání potvrzujícího e-mailu ze strany prodávajícího. V případě, že kupující zvolil variantu úhrady zaplacení zboží převodem platby z účtu na účet, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet prodávajícího. V případě, že objednané zboží není možné dodat v uvedeném termínu, bude prodávající kupujícího o tomto neprodleně informovat spolu s informací o náhradním termínu dodání nebo nabídne výrobek jiný, srovnatelný s původním. Konkrétní termíny dodání zboží jsou stanoveny v katalogu zboží u každého výrobku a do uvedených termínů se započítávají pouze pracovní dny, termíny dodání jsou informativní závislé na dodacích lhůtách dodavatelů. Dodání zboží vč. služeb je v pracovních dnech od 8:00 do 17:00 hodin.
Způsob doručení zboží si určuje kupující a je možný následujícími způsoby:
•  doručení prostřednictvím České pošty s.p.
•  osobní odběr v Regionálním turistickém informačním centru v Turnově, Náměstí Českého ráje 26, 511 01 Turnov
V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupujícího stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

7. Ceny poštovného a balného 
Platba formou dobírky: poštovné a balné stanoveno dle platného ceníku. Zboží je zasíláno prostřednictvím České pošty, s. p.
Platba převodem (předem na účet): poštovné a balné stanoveno dle platného ceníku. Zboží je po připsání platby zasíláno doporučeně prostřednictvím České pošty, s. p.

8. Reklamační řád
Kupující je povinen dodané zboží zkontrolovat po jeho dodání a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o případných zjištěných závadách. Oprávněnou reklamaci může kupující podat:
• prostřednictvím elektronické pošty na adrese info@cesky-raj.info
• poštou na adresu sídla prodávajícího Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
• osobně v  provozovně prodávajícího na adrese Markova 311, 511 01 Turnov
Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do tří pracovních dnů ode dne jejího prokazatelného doručení a vyrozumí o tom kupujícího písemně prostřednictvím elektronické pošty, nebude-li dohodnuto jinak. 
Při uplatnění reklamace je nutno předložit:
• reklamované zboží v originálním obalu a bez porušených ochranných pečetí a nálepek, pokud na zboží jsou
• stručný popis závady
• doklady o prodeji zboží vystavené prodávajícím kupujícímu
Tento reklamační řád je zpracován v souladu s ustanoveními z.č. 89/2012 Sb. – občanského zákoníku v platném znění a vztahuje se na zboží, jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. 
Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě:
• poškození zboží při přepravě
• poškození ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou
• neodborného zacházení s výrobkem
• došlo k poškození živly
• došlo k poškození zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním 
Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

9. Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí v rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje  kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě konfirmace a odeslání objednávky. Jakmile kupující obdrží od prodávajícího potvrzující e-mail, je nabídka prodávajícího k objednanému zboží včetně ceny uvedené v objednávce platná až do doby dodání zboží kupujícímu, nestanoví-li některé ustanovení těchto Všeobecných obchodních  podmínek ve zvláštním případě jinak. Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán. Stejně tak je prodávající vázán svým potvrzujícím e-mailem.  


 
Český ráj info

Shop4u © as4u.cz 2012 - 2023

Čas generování stránky: 0.30630993843079s
Čas generování sef: 0.0022242069244385s
Databaze.inc included: 4.5061111450195E-5 s
Spojení s db : 5.1975250244141E-5 s
Dotaz na nastaveni shopu : 0.00032305717468262 s
Kontrola podoby sef adresy: 0.00060105323791504 s
Cyklický průchod url : 0.0012400150299072 s
Class kosik nacten kosik a priprava cookies: 0.020413875579834 s
Class kosik kookies ulozeny: 0.020884990692139 s
Class kosik vytvoren kosik: 0.020907878875732 s
Zacatek nacitani produktu: 0.021228790283203 s
Produkty limit: 0.066114902496338 s
Produkty celkem: 0.10399985313416 s
Nacteny parametry bez omezeni: 0.10449695587158 s
Kosik getItems load data: 0.19323897361755 s